Sleva 20 % na jazykové kurzy od Easy Linga. Použijte slevový kód: SPEAKANDTRAVEL

Rychlý přehled

Základy anglické gramatiky stručně a přehledně

Obsah článku

Učení se cizímu jazyku připomíná stavbu domu.

Musí mít především kvalitní základy.

Tedy přeloženo do studia angličtiny. Měla by vás zajímat především základní anglická gramatika.

Jinak nemá cenu se stavbou ani začínat.

Čím pevnější ty základy budou, tím lepší stavbou (respektive jazykovými schopnostmi) se pak ve finále budete moci chlubit.

V tomto článku se zaměříme právě na základy anglického jazyka.

Podobně jako každý jiný živý jazyk má i angličtina spoustu výjimek. Těm se ale budeme věnovat jen okrajově.

Čtěte pečlivě. Odměna je jistá. Na konci tohoto článku budete totiž umět vytvořit různé anglické věty v přítomném čase prostém.

Anglická gramatika

Podstatná jména

Podstatná jména je slovní druh označující osoby, zvířata, věci apod. Ty se pojí v angličtině s větnými členy. Abychom je uměli v angličtině správně používat, musíme si nejprve vysvětlit kategorie podstatných jmen.

1) Počitatelnost

Bez pochopení této kategorie se těžko hneme dál. Pokud nepoznáme, zda se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno, dopustíme se ve větě zásadních chyb a vaše anglická gramatika bude trpět. Ale nebojte se, není to tak těžké, jak to může znít. Většinou se totiž dá logicky odvodit.

Pokud si ale přece jen nebudete jistí, o jaké podstatné jméno se z hlediska počitatelnosti jedná, podívejte se do slovníku. Vedle podstatného jména uvidíte buď velké písmeno C, které znamená countable (počitatelné) nebo U, které znamená uncountable (nepočitatelné).

Pojďme se nyní podívat, jak poznáme, jestli se jedná o počitatelné nebo nepočitatelné podstatné jméno.

a) Počitatelná podstatná jména

 • můžeme spočítat jednotlivé kusy
 • většinou se jedná o konkrétní věci
 • tvoří množné číslo
 • např. a book, books, one book, two books apod.

b) Nepočitatelná podstatná jména

 • nemůžeme je spočítat
 • jedná se o abstraktní věci, tekutiny, látky apod.
 • netvoří množné číslo
 • např. snow, money, information apod.

2) Číslo

a) Jednotné

Označuje jednu osobu, věc nebo zvíře.

b) Množné

Označuje více osob, věcí nebo zvířat. V angličtině se nejčastěji tvoří pomocí přípony -(e)s.

Např. books, cars, dogs, tables apod.

Existují však výjimky. Tvoření množného čísla z jednotného se v takovýchto případech neřídí žádnými pravidly a je třeba si je zapamatovat.

Např. child → children, tooth → teeth, mouse → mice, person → people  apod.

TIP: Chcete umět správně vyslovit a napsat datum v angličtině? Pletou se vám měsíce Juni a Juli? S tím vším vám pomůže náš přehled dat a měsíců v angličtině.

Členy

Členy jsou krátká slovíčka, bez kterých se správná anglická gramatika neobejde. Určují nebo specifikují význam podstatných (mimo vlastní jména) jmen, před kterými se nachází.

Tato problematika patří mezi studenty k hororům angličtiny, protože existují případy, ve kterých o správnosti členů můžeme dlouze diskutovat.

Nyní se ale zaměříme na základní použití 3 typů členů.

a) Nulový

 • tzv. zero article
 • před podstatným jménem se nic nepíše
 • pojí se s nepočitatelnými podstatnými jmény – např. snow, money, information apod.
 • pojí se s počitatelnými podstatnými jmény v množném čísle, pokud se o nich bavíme obecně horses, cars, computers apod.
 • pojí se s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle v případě, že se jedná o ustálené vazby – např. at school, by car, in bed apod.

b) Neurčitý – a/an

 • pojí se s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném čísle
 • bavíme se neurčité věci
 • překládá se jako jakýkoliv, nějaký
 • “a” se používá v případě, že po něm následuje podstatné jméno začínající výslovnostně na souhlásku – např. a book, a car, a table, a university apod.
 • “an” se používá v případě, že po něm následuje podstatné jméno začínající výslovnostně na samohlásku – např. an apple, an orange, an hour apod.

c) Určitý – the

 • bavíme se o konkrétní věci
 • překládá se pomocí ukazovacích zájmen
 • pojí se s počitatelnými podstatnými jmény v jednotném i množném čísle – např. the apple, the dogs, the book apod.

Ahoj, pokud hledáte českou aplikaci na učení jazyků za rozumnou cenu, tak určitě vyzkoušejte EasyLingo.

recenze / ukázková lekce

Rozvíjení podstatných jmen

Před podstatným jménem mohou stát nejčastěji tyto slovní druhy:

1) Přídavná jména

 • např. a big car, the black dog, grey books apod.

2) Ukazovací zájmena

a) this

Pomocí něj ukazujeme na podstatné jméno v jednotném čísle, které je nám blízko this dog, this book apod.

b) that

Pomocí něj ukazujeme na podstatné jméno v jednotném čísle, které je od nás daleko that dog, that book apod.

c) these

Pomocí něj ukazujeme na podstatná jména v množném čísle, která jsou nám blízko these dogs, these books apod.

d) those

Pomocí něj ukazujeme na podstatná jména v množném čísle, která jsou od nás daleko those dogs, those books apod.

Myslíte to s Angličtinou vážně? ????????

Nejlepší kurzy angličtiny (online)
Nejlepší aplikace na angličtinu
Kde hledat lektory angličtiny

3) Přivlastňovací zájmena

 • my, your, his, her, its, our, your, their
 • už před sebou nemají členy
 • např. my silver car, your green book, his big dog apod.

4) číslovky

 • pojí se s počitatelnými podstatnými jmény
 • např. one dog, two books, 50 cars apod.

Osobní zájmena

Jednotné čísloMnožné číslo
1) I1) we
2) you2) you
3) he, she, it3) they

Jak můžete vidět z tabulky, máme celkem 8 osobních zájmen. Do 3. osoby v jednotném čísle patří 3 osobní zájmena.

Pouze zájmeno I se za jakýchkoliv okolností píše velkým písmenem. A je jedno, kde ve větě se nachází.

Můžete si všimnout, že 2. osoba v jednotném a 2. osoba v množném čísle jsou totožné. O jaké číslo se jedná, vyvodíme z kontextu.

Místo osobních zájmen samozřejmě můžeme použít jakákoliv podstatná nebo vlastní jména. Např. my mother (nahrazuje nám osobu she), a car (it), my parents (they), I and my sister (we) apod.

Předložky

Jsou krátká slova, která se spojují podstatná jména nebo zájmena s ostatními větnými členy. Základní předložky jsou in, on a at. Jejich používání má určitá pravidla.

Podívejte se nyní, se kterými podstatnými jmény se obvykle pojí.

1) In

 • se státy – in the Czech Republic
 • s ročním obdobím – in winter
 • s roky – in 2022
 • s denní dobou – in the morning
 • s místem uvnitř – in the box
 • s ohraničeným místem – in the garden

2) On

 • se dny v týdnu – on Saturday
 • s daty – on the 5th of October
 • s něčím nacházejícím se na povrchu něčeho – on the floor
 • s prostředky hromadné dopravy – on the bus
 • s médii – on the radio

3) At

 • přesný čas – at 5 o´clock
 • s místy, kde děláme něco specifického – at school
 • se společenskými událostmi – at the concert

TIP: Podívejte se na náš článek jak na předložky v angličtině (připravujeme).

Spojky

Jedná se o krátká slova, která spojují věty nebo větné členy.

Pro začátek bude stačit, když si zapamatujete tyto spojky:

 • and (a)
 • but (ale)
 • or (nebo)
 • so (tudíž)
 • because (protože)

Anglická gramatika a slovesa

Nedílnou součástí anglické věty je samozřejmě sloveso, které vyjadřuje nějakou činnost.

Obecně se můžeme setkat se slovesem be, jehož použití ve větě s sebou nese určitá specifika. Dále jsou to veškerá ostatní slovesa, která mohou být stavová (vyjadřující stavy, myšlenky, postoje) nebo dynamická (znázorňující nějakou činnost). A poté to jsou modální slovesa. Na ty se však nezaměříme.

Samostatnou kapitolou jsem nepravidelná slovesa. Ale ty dnes probírat nebudeme. Na ty máme samostatný článek na nepravidelná slovesa angličtina.

1) Sloveso be

Sloveso být je jediné ze sloves, které má v přítomném čase 3 podoby. Můžeme ho nechat tak, jak je nebo ho zkrátit pomocí apostrofu (’). V hovorové angličtině dochází ke zkracování. Nezkrácená podoba se vyskytuje u formální angličtiny.

a) Kladná věta

Jednotné čísloMnožné číslo
I am = I’mwe are = we’re
you are = you’reyou are = you’re
he is = he’sthey are = they’re
she is = she’s
it is = it’s

b) Záporná věta

Tvoří se pomocí slova not, které dáváme za sloveso. Opět můžeme sloveso zkrátit. V záporu máme dokonce 3 možnosti, jak ho vytvořit.

 • buď napíšeme všechna slova zvlášť
 • zkrátíme sloveso být k osobě
 •  spojíme se záporem not
Jednotné čísloMnožné číslo
I am not = I´m not = I amn´twe are not = we´re not = we aren´t
you are not = you´re not = you aren´tyou are not = you´re not = you aren´t
he is not = he´s not = he isn´tthey are not = they´re not = they aren´t
she is not = she´s not = she isn´t
it is not = it´s not = it isn´t

c) Zjišťující tázací věta

Jedná se o typ otázky, na kterou odpovídáme pomocí ano nebo ne. Tvoří se tak, že na první místě bude vyčasované sloveso be, dále pak osoba a na dalších místech může být příslovečné určení, předmět apod.

Jednotné čísloMnožné číslo
Am I …?Are we …?
Are you …?Are you …?
Is he …?Are we …?
Is she …?
Is it …?

Pokud chceme být obzvláště zdvořilí, odpovíme pomocí krátkého dovětku, který bude obsahovat ano nebo ne, osobní zájmeno a sloveso be ve správném tvaru.

Are you at home? – Yes, I am. 
Is John at school? – No, he isn´t.

d) Doplňující tázací věta

Tvoří se podobně jako zjišťující otázky, ale s tím rozdílem, že na prvním místě je tentokrát tázací zájmeno where, what, how (ve spojení s much, many, often…), when, why, who apod. Těmto slovům říkáme také Wh- element. Zbytek slovosledu je stejný jako u zjišťující otázky. Samozřejmě na tuto otázku nemůžeme odpovědět ano nebo ne.

Jednotné čísloMnožné číslo
Where am I?Where are we?
Where are you?Where are you?
Where is he?Where are they?
Where is she?
Where is it?

2) Další slovesa

Nyní se budeme věnovat tvorbě jednotlivých vět u dalších sloves. Zaměříme se výhradně na přítomný čas prostý (present simple tense), který používáme se stavovými i dynamickými slovesy. Pomocí něj vyjadřujeme fakta, zvyky, dlouhodobou nebo opakující se činnost v přítomnosti.

Tvoří se pomocí infinitivu slovesa, které ve 3. osobě jednotného čísla přijímá koncovku -(e)s.

a) Kladná věta

Jednotné čísloMnožné číslo
I workwe work
you workyou work
he worksthey work
she works
it works

b) Záporná věta

Tvoří se pomocí pomocného slovesa do nebo does (ve 3. osobě jednotného čísla) a pomocí záporné částice not. Tyto dvě slova můžeme zkrátit pomocí apostrofu.

Jednotné čísloMnožné číslo
I do not work = I don´t workwe do not work = we don´t work
you do not work = you don´t workyou do not work = you don´t work
he does not work = he doesn´t workthey do not work = they don´t work
she does not work = she doesn´t work
it does not work = it doesn´t work

c) Zjišťující tázací věta

Tvoří se pomocí pomocného slovesa do nebo does (podle osoby), osoby a vždy infinitivu významového slovesa.

Jednotné čísloMnožné číslo
Do I work …?Do we work …?
Do you work …?Do you work …?
Does she work …?Do they work …?
Does he work …?
Does it work …?

I tentokrát můžeme odpovědět jednoduše ano nebo ne. Pokud chceme být zdvořilí, odpovídáme zase pomocí krátkého dovětku, který bude obsahovat ano nebo ne, osobu a pomocné sloveso.

Do you work at school? – Yes, I do. 
Does your mother work at school? – No, she doesn´t.

d) Doplňující tázací věta

Tvoří se podobně jako zjišťující otázky, ale s tím rozdílem, že na prvním místě je tentokrát tázací zájmeno where, what, how (ve spojení s much, many, often…), when, why, who apod. Zbytek slovosledu je stejný. Samozřejmě na ni nemůžeme odpovědět ano nebo ne.

Jednotné čísloMnožné číslo
Where do I work? Where do we work?
Where do you work?Where do you work?
Where does he work?Where do they work?
Where does she work?
Where does it work?

Další anglické gramatické perličky ????????

10 tipů, jak se naučit anglicky
Trpný rod v angličtině přehledně a jednoduše
Časy v angličtině – velký přehled
Anglická frázová slovesa: Jak na ně?

Slovosled anglické věty

Čeština je jazyk syntetický. Používáme v ní časování a skloňování a díky tomu víme, jakou funkci určité slovo ve větě má. Také slovosled je více uvolněnější. Často můžeme měnit pozice slov ve větě beze změny jejího významu.

Angličtina je jazyk analytický. Základní funkce anglické gramatiky jsou vyjádřeny pomocí slovosledu. Ten je pevně daný.

1) Oznamovací věta

Pořadí slov v oznamovací větě si jednoduše zapamatujete pomocí šesti písmen SVOMPT. Jedná se o zkratky počátečních písmen jednotlivých větných členů. Podívejme se, co tato písmena znamenají.

SVOMPT

S = subject = podmět 

V = verb = přísudek 

O = object = předmět

M = manner = příslovečné určení způsobu

P = place = příslovečné určení místa

T = time = příslovečné určení času

SVOMPT
Igoto schoolat 7 a.m.
My parentsareat worknow.
Johndoesn´t likefootballvery much.

2) Tázací věty

(Wh-)pomocné sloveso nebo sloveso beSsloveso v infinitivuOMPT
Wheredoyouwork?
Doesyour sisterlearnEnglishat school?
Are theyin the gardennow?

Závěr

Jak vidíte, v angličtině existují ustálená pravidla pro tvorbu vět. Tyto pravidla nejsou nijak těžké. Kdyby totiž byly, nebyl by tento jazyk na celém světě tak hojně používaný. Abyste si je zapamatovali co nejlépe, je třeba se angličtinou neustále obklopovat. Tak good luck!

Veronika Kavanová

Veronika Kavanová

Jsem učitelka angličtiny a psychologie na střední škole, copywriterka, cestovatelka a shopaholička. Miluju studium cizích jazyků. Angličtině se věnuji od roku 1995. Ráda ale zkouším nové věci, takže jsem se vrhla na samostudium italštiny a španělštiny.

Stáhněte si zdarma e-book (krátké PDF) kde se dozvíte jednoduché triky na angličtinu (žádné revoluční metody 😂).

 • Například kde vzít čas na studia.
 • Díky jaké aplikaci dokážu každý den studovat (už pomalu půl roku)
 • A dalších, celkem 12 tipů
 

Na e-mail vám budeme posílat pouze informace ke studování jazyků a cestování. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Zadejte e-mail, kam vám pošlu e-book.

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky